اینترنت Wifi

سرویس مورد نظر خود را اینجا درج کنید

  اینترنت بیسیم اشتراکی ۵۰ مگ Outdoor Wireless

  نام سرویس

  توضیح

  قیمت(ریال)

  سرویس OWA از ۲ تا ۵۰مگ/۱۰ گیگ ۱ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۳۴۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۲ تا ۵۰مگ/۳۰ گیگ ۳ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۹۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۲ تا ۵۰مگ/۶۰ گیگ ۶ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۱,۶۲۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۲ تا ۵۰مگ/۱۲۰ گیگ ۱۲ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۳,۰۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۵۰گیگ ۱ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۹۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۱۵۰ گیگ ۳ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۲,۶۲۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۳۰۰ گیگ ۶ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۵,۱۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۶۰۰ گیگ ۱۲ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۹,۶۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۱۰۰گیگ ۱ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۱,۵۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۳۰۰گیگ ۳ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۴,۳۵۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۶۰۰گیگ ۶ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۸,۱۰۰,۰۰۰

  سرویس OWA از ۴ تا ۵۰مگ/۱۲۰۰گیگ ۱۲ ماهه

  ثبت نام اولیه + تمدید

  ۱۵,۶۰۰,۰۰۰